Türkiye'de bir ilk!

"Bağımsız editör, tarafsız destek."

Editör, ebeveyni yazar olan kitabın öğretmenidir...

HİZMET KOŞULLARI

İNTERNET SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR

Bir tarafta (KİTAP EDİTÖRÜ), diğer tarafta bu sözleşmeyi onaylayan (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme akdedilmiştir.

KONUSU

Yayınlanabilecek her türlü yazılı materyalin değerlendirilmesi, tercüme edilmesi, yeniden yazılması veya düzeltilmesi hizmetlerinin; gerçek ve tüzel kişiler ile vakıf, dernek, sivil toplum örgütü ya da yayınevi gibi kuruluşlara www.kitapeditoru.com internet adresi üzerinden, mail yoluyla yazılı olarak verilmesidir.

YÜRÜRLÜK

İş bu Sözleşme MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi onaylaması ve dosyasını internet üzerinden KİTAP EDİTÖRÜ’ne göndermesinin akabinde kendisine teklif edilen hizmet bedelini ödemesi şartlarının gerçekleşmesi ile yürürlüğe girecektir.

TESLİMAT VE İADE

KİTAP EDİTÖRÜ, MÜŞTERİ tarafından gönderilen taslak yazı üzerinde, MÜŞTERİ'nin onayına sunmak şartıyla, dilediği değişiklikleri yapmaya yetkilidir ve kendisine gelen dosyayı, uygun gördüğü hallerde, işlem yapmadan üç (3) gün içinde iade edebilir. Dosyanın işlem yapılmadan iadesi halinde, alınmış olan ücretin tamamı da yedi (7) gün içinde MÜŞTERİ'ye iade edilir.

Çalışmanın hatasız ya da işin tanımına uygun hale gelmemesi halinde çalışma bitmiş sayılmayacak ve MÜŞTERİ’nin düzeltme talepleri, hatalar giderilene kadar karşılanacaktır. Bu süreç için hiçbir ek ödeme talep edilmeyecektir. Bunun yanında, çalışması bitmiş ve MÜŞTERİ tarafından onaylanmış kısımlar üzerinde talep edilecek, yeniden çalışma gerektiren değişiklikler ile çalışmaya sonradan ilave edilen kısımlar için ek ücret talep edilecektir. İşi yapanın (editör, çevirmen, yazar vb.) herhangi bir nedenle işi tamamlayamaması halinde ise KİTAP EDİTÖRÜ, diğer çalışanları ile çalışmayı aynı şartlarda tamamlayacağını taahhüt eder.

SÜRE

İş bu sözleşmenin süresi MÜŞTERİ tarafından gönderilen taslak yazının çeşit ve uzunluğuna göre değişecektir. (Her 50 sayfalık doküman, ortalama 1 haftada teslim edilmektedir.)

FİKRÎ MÜLKİYET

İşbu sözleşme kapsamında düzenlenecek/çevrilecek slogan, ifade vb. ile sözleşme kapsamında ortaya çıkacak her türlü ifadenin mülkiyeti MÜŞTERİ’ye aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki tüm haklar da yine MÜŞTERİ’ye ait olup, KİTAP EDİTÖRÜ’nün her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı yoktur.

KİTAP EDİTÖRÜ, işbu sözleşme kapsamında kendisi ya da çalışanının hususiyetini taşıyan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir eser ortaya çıkması durumunda, söz konusu eser ile ilgili;

Mali haklar olarak:
i) işleme,
ii) çoğaltma
iii) yayma
iv) temsil
v) işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını

Manevi hak olarak:
i) adının belirtilmesi
ii) eserde değişiklik yapılmasını önleme
iii) umuma arz
iv) eser sahibinin zilyet ve malike karşı olan haklarını

kayıtsız şartsız, coğrafi sınırlama ve mecra sınırlaması, süre ya da sayı açısından sınırlama olmaksızın MÜŞTERİ’ye devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KİTAP EDİTÖRÜ, işbu sözleşme kapsamında kendisine ödenecek tutarın, yukarıda sayılan hakların devrini de kapsadığını, bu hakların devri için her ne sebep ve ad altında olursa olursun herhangi bir ödeme ya da sair talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında ortaya çıkan slogan, ifade vb. üretimleri dilediği sınıflar için ve dilediği ürünlerde marka olarak tescil edebilir. Bu hususta, KİTAP EDİTÖRÜ’nün herhangi bir talep hakkı söz konusu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Çalışmasının telif haklarını koruma yükümlülüğü şahsen MÜŞTERİ’ye ait olmakla birlikte, MÜŞTERİ tarafından gönderilen taslak yazının üçüncü kişiler tarafından alıntı veya iltibas yoluyla kullanılmaması için gereken gizliliğin sağlanması esas olup KİTAP EDİTÖRÜ sözleşme konusu yazının üçüncü kişilerce erişilememesi için üzerine düşen azami özen ve dikkati gösterecektir. Gizlilik şartını ihlal, iş bu sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir.

Bunun yanında MÜŞTERİ’nin gönderdiği dosyayla ilgili (çalışmanın başkasına ait olması, metin içeriğinde hukuki problemler bulunması vb.) yasal sorunların ortaya çıkması durumunda, üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm avukat tutma ve mahkeme masrafları MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. KİTAP EDİTÖRÜ bu gibi durumlarda, elindeki belgeleri mahkemeye eksiksiz olarak sunmak dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

FESİH

Taraflar iş bu sözleşmeyi on beş (15) gün evvelden bildirimde bulunmak suretiyle feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi yani yazının KİTAP EDİTÖRÜ’ne ve oradan da işi yapana ulaşması aşamasından sonra MÜŞTERİ tarafından sözleşmenin sebepsiz feshedilmesi halinde MÜŞTERİ’den alınan toplam hizmet bedelinin henüz işlem yapılmamış kısmı; hiç işlem yapılmamış ise toplam hizmet bedelinin %70’lik kısmı, feshi izleyen en geç 15. gün MÜŞTERİ’nin hesabına yatırılır.

İLETİŞİM

İş bu sözleşme ile ilgili bütün yazışmalar internet üzerinden ve tarafların e-posta adresleri kullanılmak suretiyle yapılacaktır.

UYUŞMAZLIK

Uyuşmazlık halinde Hukuk Mahkemeleri Kanunu uyarınca yetkili kılınan mercilere başvuru yapılacaktır.